APPLICATION FOR THE POST OF POLICE CONSTABLE CIVIL (MEN & WOMEN) IN WIRELESS AND RAILWAYS - 2014
ªÉêgï¯ÉÃ¸ï ªÀÄvÀÄÛ gÉʯÉéøï WÀlPÀUÀ¼À°è SÁ° EgÀĪÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï (£ÁUÀjPÀ) (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð.  - 2014
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå: 03/£ÉêÀÄPÁw-4/2014-15, ¢£ÁAPÀ : 19.06.2014
BEFORE GOING TO NEW APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED
TO GO THROUGH /READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY
CfðzÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
News & Events


Second Provisional Select List (Railways)

Document Verification & Medical Examination of Additional Candidates of Railways commence from 1st December 2015

Medical Examination and Document Verification call letter has been uploaded for Wireless, download (from my application) and attend the examination as per the schedule mentioned in the Call Letter.

Revised Provisional Select List (Railways)

Revised provisional select list (wireless)

Medical Candidates List (Railways)

First Provisional Selection List of CPC/WPCs (Railways)

First Provisional Selection List of CPC/WPCs (Railways)

Document Verification and Medical Examination call letter has been uploaded for Wireless, download (from my application) and attend the examination as per the schedule mentioned in the Call Letter.
 
Provisional Select List : Wireless Unit
  Railways Only Written Examination Final Key Answer of Civil Police Constable A, B, C, D, E

Railways Only Written Examination Provisional Key Answer of Civil Police Constable A, B, C, D, E

Call Letter for Written Examinations has been uploaded, you are requested to download the Call Letter from My Application Link.

Examination centre information - Railways. Click here to view centre information Details

Click here to view Final Answer Key Published Corrigendum

Written Examinaion Provisional Final Key Answer of Wireless Series A, B, C, D, E

Written Examinaion Provisional Key Answer of Wireless Series A, B, C, D, E

Key Answers for Wireless PC Written ExaminationsClick here to view center information details

Call Letter Uploaded...

Candidates who have not received the call letter for Written Examination are directed to approach the concerned Unit Officer(Wireless) with the result sheet of ET-PST before 28/11/2014

Examination Center information - Wireless. Click here to view center information details

Candidates who have not received the call letter for Written Examination are directed to approach the concerned Unit Officers with the result sheet of ET-PST before 14/11/2014

ET/PST Result & DOCUMENT VERIFICATION REPORT has been updated. Units: Railways. please check in your MyApplication Details.

ET/PST Call letter has been uploaded for Wireless, Download (from My Applications) and attend the ET / PST as per the schedule mentioned in Call Letter
Postponded of ET/PST Schedule. Railways Click here to view the details...
ET/PST Call letter has been uploaded for Railways, Download (from My Applications) and attend the ET / PST as per the schedule mentioned in the Call Letter
Eligibility Status has been updated for all the Candidates, Please check your details in My Application on link.
Sl.No
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
1 DATE OF COMMENCEMENT OF FILLING OF THE ONLINE APPLICATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
20/06/2014
2 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
19/07/2014
3 LAST DATE FOR PAYMENTOF THE ONLINE APPLICATION FEE /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
21/07/2014
AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw
Sl.No. / PÀæªÀĸÀASÉå POST / ºÀÄzÉÝ CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð MINIMUM AGE / PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì MAXIMUM AGE / UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì AGE CONSIDERATION DATE / ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
1 CPC & WPC GM 19 YEARS /
19 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
25 YEARS /
25 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
19/07/2014
Know Your Age
Born Between 19/07/1995 and 19/07/1989 ( Both days Inclusive)
SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A & 3B 19 YEARS /
19 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
27 YEARS /
27 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
Born Between 19/07/1995 and 19/07/1987 ( Both days Inclusive)
FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ
Sl.No / PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå. CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð PAYABLE FEE AMOUNT / ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
1 GM , 2A,2B, 3A,3B RS. 250
2 SC , ST, CAT-01 RS. 100
EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ
RAILWAYS CIVIL / £ÁUÀjPÀ PUC, 12TH STD( 12TH Std-CBSE, 12TH Std-ICSE, 12TH Std-SSE), JOC, JLC, EQUIVALENT
WIRELESS CIVIL / £ÁUÀjPÀ 1.Candidates who apply for the post of Wireless, must have studied PUC in Science (PHYSIC & MATHS) OR 3 Years
   DIPOMA in ELECTRICALS/ ELECTRONICS / TELECOMMUNICATIONS & COMPUTER SCIENCE awarded by Board of
   Technical Education and possess equivalent examination are consider as eligible candidates.

2.Candidate must have secured 50% in Physic & Maths & Diploma Subjects for General Merit candidates and 45 %
   for SC/ST & OBC Candidates.

3.Candidates who have studied JOC, JLC & Other PUC-Arts, and Commerce are not eligible for the post. Similar
   conditions applies even for the Ex-Servicemen Candidates

HK Notification / ºÉZïPÉ C¢ü¸ÀÆZÀ£É
HK CERTIFICATE FORMAT
HYDERABAD-KARNATAKA / ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀ
01. Under Article 371(J) of Constitution of India covered Districts / ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ CrAiÀÄ PÀ®A 371(eÉ)gÀ CrAiÀÄ°è §gÀĪÀAvÀºÀ f¯ÉèUÀ¼ÀÄ
1.Bellary 2. Bidar 3. Gulbarga 4. Koppal 5. Raichur and 6.Yadgir / 1.§¼Áîj 2. ©ÃzÀgï 3. UÀÄ®âUÀð, 4. PÉÆ¥Àà¼ï 5. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 6. AiÀiÁzïVj
02. Any person claimning reservation as local person as per eligibility certificate / AiÀiÁªÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀܽAiÀÄ ªÀåQÛ JAzÀÄ gÀÄdĪÁvÀÄ ¥Àr¸À®Ä CºÀð«gÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ
» d£À£À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ,CxÀªÁ / Birth Certificate: or
» ªÁ¸À¸ÀܼÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ, CxÀªÁ / Residence Certificate: or
» ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ / Study Certificate : or
» «ªÁºÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ,CxÀªÁ / Marriage Certificate : or
» ¸ÀéUÁæªÀÄ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ / Certificate of Home town(or Place) : or
» ªÁgÀ¸À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ / Warsa Certificate
«±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£É Show
THE DETAILS OF VACANCIES IN WIRELESS
Vacancies excluding Bangalore & H-K region Local Posts in HK Region.
Sl.No
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
NAME OF THE UNIT
WÀlPÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ
NO OF POSTS FOR MEN
¥ÀÄgÀĵÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå
NO OF POSTS FOR WOMEN
ªÀÄ»¼Á ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå
CLASSIFICATION OF POSTS
ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÀVÃðPÀgÀt
NO OF POSTS FOR MEN
¥ÀÄgÀĵÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå
NO OF POSTS FOR WOMEN
ªÀÄ»¼Á ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå
CLASSIFICATION OF POSTS
ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÀVÃðPÀgÀt
TOTAL
1 Wireless 56 14 33 7 110
State Level Posts (with HK Reservation) State Level Posts (without HK Reservation).
Sl.No
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
NAME OF THE UNIT
WÀlPÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ
NO OF POSTS FOR MEN
¥ÀÄgÀĵÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå
NO OF POSTS FOR WOMEN
ªÀÄ»¼Á ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå
CLASSIFICATION OF POSTS
ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÀVÃðPÀgÀt
NO OF POSTS FOR MEN
¥ÀÄgÀĵÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå
NO OF POSTS FOR WOMEN
ªÀÄ»¼Á ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå
CLASSIFICATION OF POSTS
ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÀVÃðPÀgÀt
TOTAL
1 Wireless 5 1 59 15 80
THE DETAILS OFVACANCIES IN RAILWAYS
Non-Local Posts in HK Region Local Posts in HK Region. State Level Posts (with HK Reservation)
Sl.No
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
NAME OF THE UNIT
WÀlPÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ
NO OF POSTS FOR MEN
¥ÀÄgÀĵÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå
NO OF POSTS FOR WOMEN
ªÀÄ»¼Á ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå
CLASSIFICATION OF POSTS
ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÀVÃðPÀgÀt
NO OF POSTS FOR MEN
¥ÀÄgÀĵÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå
NO OF POSTS FOR WOMEN
ªÀÄ»¼Á ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå
CLASSIFICATION OF POSTS
ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÀVÃðPÀgÀt
NO OF POSTS FOR MEN
¥ÀÄgÀĵÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå
NO OF POSTS FOR WOMEN
ªÀÄ»¼Á ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå
CLASSIFICATION OF POSTS
ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÀVÃðPÀgÀt
TOTAL
1 Railways 92 23 46 12 14 03 190
 
 
NOTE :
  • PAYMENT SHOULD BE MADE IN STATE BANK OF MYSORE (SBM)/ STATE BANK OF HYDERABAD (SBH) ONLY.
  • CANDIDATES HAVE TO FILL THE APPLICATION AND GENERATE THE CHALLAN AND MAKE THE PAYMENT IN THE RESPECTIVE BANK.
  • IF CANDIDATES APPLYING MORE THAN ONE APPLICATION IN SAME UNIT, ONLY ONE APPLICATION (FINALLY SUBMITTED) WILL BE CONSIDERED
  • WRITTEN EXAMINATION WILL BE HELD ON SAME DAY AT ALL UNITS FOR THE CANDIDATES WHO WILL BE QUALIFYING IN ENDURANCE TEST & PHYSICAL STANDARD TEST.
 
n¥Ààt :
  • CfðAiÀÄ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ªÉÄʸÀÆgÀÄ (J¸ï©JA)/ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ºÉÊzÀgÁ¨Ázï (J¸ï©ºÉZï) £À°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
  • C¨sÀåyðAiÀÄÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ZÀ®£ï£ÀÄß ¸ÀÈf¹ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¨ÁåAPï£À°è ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ.
  • C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà WÀlPÀzÀ°è ¸À°è¹zÁUÀ, MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß(CAwªÀĪÁV ¸À°è¹zÀ) ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
  • J¯Áè WÀlPÀUÀ½AzÀ ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzsÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è DºÀðUÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß KPÀPÁ®zÀ°èAiÉÄà £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
Site is Best View Ie 8 & 9, Google Chrome and Firefox
LAST UPDATE FOR WEBPAGE: 21/07/2014